da: «'N' altra annata»

El duttore de tutti
Dedicata al Dott. Filippo Accardo

Edèra 'enutu
nun so quantu
da lungu
lassannu matre, patre
e la sua tera
cume 'na rondula
che cu' la primaêra
se ferma dopu un giru
intornu al monnu.
La gente nostra
je se fatta amica
perchè ha capitu de che pasta era
e lu' l'ha ricambiata
cun amore
ncuntrannu a tutti
da matina a sera.
Sempre de cursa
cu' la gran borsa in ma'
in piena notte
o all'alba... a visità!
Bastaâ vedellu
pe' sentisse meju
dunava a tutti la serenità.
Cun quelu sguardu
te buccava drentu
tante dumanne
... la ma' drentu la ma'.
A sede sopra el lettu
in cumpagnia
pareâ unu della fameja tua.
Diceâ:
  - Vedi cocco... non hai niente
  il male tuo è solo nella mente
  La calma è la migliore terapia -

Chiudea la porta
e te rtruâi già in pia!
Era de tutti
per tutti un gran cunfortu
era ed duttore
de tuttu quantu el Portu.
'Na cinguecentu 1
passa nte la via
la chiege 2 pîna
de tutta gente sua...
'Ncora che mancu
me sentu in mezzu a lora
e 'na preghiera
lassù in altu vola...
- Scusateme
se fagu quet'azzardu
ma adè cun vo'
c'è un angelu de più
...jene dal Portu
edè el duttore Accardu! 3


(1) Fiat 500
(2) Chiesa
(3) Dottor Accardo Filippo


DEDICATO A EMILIO GARDINI - LE POESIE - da: «'N' altra annata»
a cura di: www.portorecanatesi.it